Afyonkarahisar Ceza Avukatı - Ağır Ceza Avukatı

Saydam Hukuk Bürosu

Afyonkarahisar Ceza Avukatı - Ağır Ceza Avukatı

Afyonkarahisar Ağır Ceza Avukatı

Hangi Davalara Bakar

 

 • Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis, Müebbet Hapis ve On Yıldan Fazla Hapis Cezalarını Gerektiren Tüm Suçlara İlişkin Davalara Bakma Görevi: Türkiye'de, üst sınırı 10 yıldan fazla olan ağır suçlara dair davalara bakma görevi, ağır ceza mahkemelerine aittir. Bu mahkemeler, genellikle en ciddi suçları ele alır ve daha ağır cezaların söz konusu olduğu durumları değerlendirir.
 • Soykırım: Soykırım, belirli bir etnik, dini veya milli grubun tamamını veya bir kısmını ortadan kaldırmaya yönelik planlı ve sistematik eylemlerden oluşan ciddi bir suçtur. Bu, insanlığa karşı işlenen en ağır suçlardan biridir.
 • İnsanlığa Karşı Suçlar: İnsanlığa karşı suçlar, soykırım, savaş suçları ve insanlık suçları gibi büyük çaplı ve sistematik suçları içerir. Bu suçlar, uluslararası hukuk çerçevesinde ciddi bir şekilde ele alınır.
 • Örgüt: Bir örgüt, belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen ve organizasyon oluşturan bir grup insan topluluğunu ifade eder. Hukuki anlamda, suç işlemek amacıyla örgütlenen gruplar da bu tanıma dahildir.
 • Kasten Öldürme: Kasten öldürme, bir kişinin bilerek ve isteyerek bir başkasını öldürme eylemidir. Bu, en ciddi suçlardan biridir ve ağır cezalara neden olabilir.
 • Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi: Kasten öldürme suçunun, bir kişinin ihmalkar davranışları sonucunda gerçekleşmesi durumunu ifade eder. Bu, ölüme neden olacak şekilde dikkatsizlik veya ihmalkarlıkla hareket etme suçudur.
 • İşkence: İşkence, bir kişiye acı veya ıstırap verme amacıyla sistematik olarak uygulanan şiddetin tümüdür. İnsan haklarına ciddi bir saldırı olarak kabul edilir ve uluslararası hukuk tarafından kesin bir şekilde yasaklanmıştır.
 • Cinsel Saldırı: Cinsel saldırı, cinsel istismar veya şiddet içeren bir saldırı türüdür. Bir kişinin rızası olmadan cinsel temas kurma veya cinsel şiddet uygulama eylemi olarak tanımlanır.
 • Çocukların Cinsel İstismarı: Çocukların cinsel istismarı, çocuklara yönelik cinsel içerikli istismar eylemlerini ifade eder. Bu, toplumlar tarafından en ciddi suçlardan biri olarak kabul edilir ve sert cezalar gerektirir.
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki: Yasal yaşın altındaki bireylerle cinsel ilişkiye girmek, toplumda cinsel yaşaşım normlarına aykırı düşer ve cinsel suçlar kategorisine girer.
 • Yağma: Yağma, zorla veya tehdit kullanarak mal elde etme eylemidir. Şiddet içeren bir soygun biçimi olarak değerlendirilir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık: Nitelikli dolandırıcılık, yüksek düzeyde planlama ve hile kullanarak dolandırıcılık yapma eylemidir. Bu, maddi kazanç elde etmek amacıyla gerçekleştirilen sofistike dolandırıcılık türlerini içerir.
 • Hileli İflas: Hileli iflas, iflas sürecini manipüle etme ve haksız kazanç elde etme amacı güden bir suçtur.
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti: Uyuşturucu veya uyarıcı madde üretme, satma veya ticareti yapma eylemi. Bu suç, toplum sağlığına büyük zarar veren bir suç kategorisindedir.
 • Parada Sahtecilik: Sahte para üretme veya kullanma eylemi, ekonomik düzeni ve güveni sarsıcı bir suçtur.
 • Rüşvet: Rüşvet, bir kişiye, özellikle kamu görevlisine, hizmet veya avantaj sağlamak amacıyla para, mal veya başka bir değerin verilmesi eylemidir. Bu suç, güvenin kötüye kullanılması anlamına gelir.
 • Zimmet: Zimmet, bir görevlinin sorumluluğundaki malı haksız bir şekilde ele geçirme eylemidir. Görevlinin güvenilirliği ve sorumluluğuyla ilgili bir suçtur.
 • İrtikap: İrtikap, bir görevlinin görevi sırasında elde ettiği malı haksız bir şekilde ele geçirme eylemidir. Güvene dayalı bir suçtur ve kişinin kamu görevini kötüye kullanmasını içerir.
 • Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama: Devletin sembollerine veya egemenlik alametlerine hakaret etmek, toplumda huzursuzluğa neden olabilecek bir suçtur. Devlete karşı saygısızlık içerir.
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar: Anayasal düzene karşı işlenen suçları kapsar. Bu suçlar, devletin temel yapısına ve işleyişine yönelik ciddi ihlalleri içerir.
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar: Milli savunma sistemine karşı işlenen suçları kapsar. Ülkenin güvenliğine ciddi tehdit oluşturan eylemleri içerir.
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk: Devlet sırlarını ifşa etme veya casusluk yapma suçları, ulusal güvenliği tehlikeye atan ciddi suçlardır.
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçlar: Terörle mücadele yasasına tabi suçları kapsar. Propaganda yapma suçu, terör örgütü üyeliği gibi siyasi nitelikli suçları içerir.

Afyonkarahisar Ceza Avukatı

Hangi Davalara Bakar?

 • Göçmen Kaçakçılığı: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan kişileri taşıma veya bu faaliyetlere aracılık etme suçudur. Göçmen kaçakçılığı, genellikle insan haklarına aykırı koşullarda seyahat eden kişilerin güvenliğini tehlikeye atar.
 • İntihara Yönlendirme: Bir kişiyi kendi yaşamına son vermeye teşvik etme veya bu yönde etkileme eylemidir. İntihara yönlendirme suçu, bireyin psikolojik sağlığını tehlikeye atan ciddi bir suçtur.
 • Taksirle Öldürme: Dikkatsizlik veya ihmal sonucu gerçekleşen bir eylem neticesinde bir kişinin ölümüne sebep olma suçudur. Bu durum, özensiz davranışların doğrudan bir can kaybına yol açtığı durumu içerir.
 • Kasten Yaralama: Bilerek ve isteyerek bir kişiyi fiziksel olarak incitme veya zarar verme eylemidir. Şiddet içeren durumları içerir ve ciddi yaptırımlar gerektiren bir suçtur.
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama: Kasten gerçekleştirilen bir yaralama eyleminin beklenmedik bir şekilde ciddi sonuçlar doğurması durumudur. Bu durum, yaralamaya yönelik kastın neticesinde ağırlaşmış zararların oluşması anlamına gelir.
 • Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi: Kasten yaralama suçunun, ihmalkar bir davranış sonucu gerçekleşmesi durumunu ifade eder. Yani, bilerek yapılan bir eylemin ihmalkarlık sonucu daha ciddi bir duruma evrilmesidir.
 • Taksirle Yaralama: Dikkatsizlik veya ihmal sonucu bir kişiyi yaralama eylemidir. Bu durum, özensiz davranışların doğrudan bir zarara yol açtığı durumları içerir.
 • İnsan Üzerinde Deney: Bilimsel olmayan deneyler yapma eylemidir. Bu, genellikle etik ve yasal sorunlara neden olan ciddi bir suçtur.
 • Organ veya Doku Ticareti: İnsan organlarını veya dokularını ticaret amacıyla alım satım yapma eylemidir. Bu, insan haklarına aykırı ve etik dışı bir suçtur.
 • Eziyet: Bir kişiye acı veya ıstırap verme amacıyla sürekli ve sistematik şiddet uygulama eylemidir. Bu, insan haklarına aykırı bir suçtur ve ciddi yaptırımları gerektirir.
 • Çocuk Düşürtme ve Çocuk Düşürme: Gebelik sonlandırma veya düşük yapma eylemleridir. Bu, genellikle yasadışı yollarla gerçekleştirilen ve ciddi sağlık riskleri taşıyan bir suçtur.
 • Kısırlaştırma: Bir kişinin kalıcı olarak kısırlaştırılması amacıyla yapılan müdahalelerdir. Bu tür bir eylem, bireyin üreme özgürlüğüne ciddi bir müdahaledir.
 • Cinsel Taciz: Cinsel içerikli istenmeyen davranışlarda bulunma eylemidir. Bu, bireyin cinsel bütünlüğüne zarar veren bir suçtur.
 • Tehdit: Bir kişiye zarar verme veya olumsuz sonuçlar doğurabilecek eylemlerde bulunma eylemidir. Tehdit, genellikle kişinin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bir suçtur.
 • Şantaj: Bir kişinin itibarını zedeleme veya olumsuz bilgileri kullanarak avantaj elde etme eylemidir. Şantaj, kişinin güvenliğini tehlikeye atan ve haksız avantaj sağlayan bir suçtur.
 • Cebir: Zor kullanarak bir kişiyi istenmeyen bir şeyi yapmaya zorlama eylemidir. Cebir, genellikle fiziksel veya psikolojik şiddet içerir ve ciddi yaptırımları gerektiren bir suçtur.
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma: Bir kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma, kaçırma veya alıkoyma eylemidir. Bu, bireyin özgürlüğüne ciddi bir müdahaledir ve yasal olarak suç kabul edilir.
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali: Bir kişinin konutuna izinsiz giriş veya mahremiyetin ihlal edilmesi eylemidir. Konut dokunulmazlığının ihlali, bireyin özel yaşamına müdahale eden bir suçtur.
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma: Kamu düzenini bozacak şekilde gürültü, kavga veya rahatsız edici davranışlarda bulunma eylemidir. Toplumun huzurunu bozan ve rahatsızlık yaratan bir suçtur.
 • Haberleşmenin Engellenmesi: Bir kişinin iletişim araçlarını engelleme veya kısıtlama eylemidir. Haberleşmenin engellenmesi, bireyin bilgi alışverişini zorlaştırarak iletişim özgürlüğüne müdahale eden bir suçtur.
 • Hakaret: Bir kişiye karşı aşağılayıcı veya küçük düşürücü sözler söyleme eylemidir. Hakaret, genellikle sözlü saldırıları içerir ve bireyin onurunu zedeleyen bir suçtur.
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal: Bir kişinin özel iletişiminin izinsiz olarak kaydedilmesi veya ele geçirilmesi eylemidir. Bu suç, özel konuşmaların gizliliğine saldırı anlamına gelir.
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması: İki kişi arasındaki konuşmaların izinsiz olarak dinlenmesi veya kayda alınması eylemidir. Bu, özel konuşmaların gizliliğini ihlal eden bir suçtur.
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal: Bir kişinin özel yaşamına dair bilgileri izinsiz olarak ele geçirme veya ifşa etme eylemidir. Bu suç, bireyin mahremiyetini koruma hakkına saldırı anlamına gelir.
 • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi: Bir kişinin kişisel bilgilerini izinsiz olarak kaydetme eylemidir. Bu suç, gizliliği ihlal eden ve kişisel verilerin kötüye kullanılmasına neden olan bir davranışı içerir.
 • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme: Bilgisayar sistemlerine izinsiz olarak girip, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya ifşa etme eylemidir. Bu suç, bilişim sistemlerine zarar veren ve kişisel bilgilerin güvenliğini tehlikeye atan bir davranışı içerir.
 • Hırsızlık: Başkasının malını izinsiz olarak alma veya ele geçirme eylemidir. Hırsızlık, mülkiyet haklarına ciddi bir saldırıdır ve ciddi yaptırımlar gerektiren bir suçtur.
 • Mala Zarar Verme: Başkasına ait malı kasıtlı olarak tahrip etme veya bozma eylemidir. Bu suç, mülkiyet haklarına saldırı anlamına gelir ve ciddi yaptırımları gerektirir.
 • Hakkı Olmayan Yere Tecavüz: Başkasının mülkiyetine izinsiz olarak girme veya kullanma eylemidir. Hakkı olmayan yere tecavüz, mülkiyet haklarına saldırı anlamına gelir ve ciddi yaptırımları gerektiren bir suçtur.
 • Güveni Kötüye Kullanma: Bir kişinin güvenini kötüye kullanarak maddi veya manevi zarara uğratma eylemidir. Güveni kötüye kullanma suçu, dolandırıcılık ve hile içeren bir davranışı içerir.
 • Bedelsiz Senedi Kullanma: Başkasına ait olan veya geçerliliğini yitirmiş bir senedi, izinsiz olarak kullanma eylemidir. Bu suç, hukuki belgelerin kötü niyetle kullanılmasını içerir.
 • Dolandırıcılık: Başkasını aldatarak maddi kazanç sağlama amacıyla yapılan hileli eylemlerdir. Dolandırıcılık, genellikle insanların güvenini kötüye kullanarak gerçekleştirilen bir suçtur.
 • Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması: Kamu düzenini bozacak şekilde genel güvenliği tehlikeye atma eylemidir. Bu suç, toplumun güvenliğini tehlikeye atan ve ciddi sonuçlara yol açabilecek davranışları içerir.
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma: Trafik kurallarını ihlal ederek veya dikkatsizce araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atma eylemidir. Bu suç, trafikte ciddi tehlikelere yol açabilen davranışları içerir.
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını teşvik etme, kolaylaştırma veya bu amaçla aracılık etme eylemidir. Bu suç, toplum sağlığına ciddi zararlar verebilecek bir davranışı içerir.
 • Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak: Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak eylemidir. Bu suç, yasadışı madde kullanımını teşvik eden veya destekleyen bir davranışı içerir.
 • Mühürde Sahtecilik: Resmi belgelerde veya evraklarda yer alan mühürleri sahte olarak kullanma veya çoğaltma eylemidir. Bu suç, sahte belgeler aracılığıyla dolandırıcılık veya hileli faaliyetlere zemin hazırlayabilir.
 • Mühür Bozma: Resmi belgelerde veya evraklarda yer alan mühürleri zarar verme veya etkisiz hale getirme eylemidir. Bu suç, resmi belgelerin güvenilirliğini tehlikeye atan bir davranışı içerir.
 • Resmi Belgede Sahtecilik: Resmi evraklarda yer alan bilgileri sahte olarak değiştirme veya çoğaltma eylemidir. Bu suç, hukuki belgelerin güvenilirliğini zedeleyen ciddi bir davranıştır.
 • Özel Belgede Sahtecilik: Özel kişilere ait belgelerde yer alan bilgileri sahte olarak değiştirme veya çoğaltma eylemidir. Bu suç, kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasına neden olan bir davranışı içerir.
 • Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması: Bir kişinin açıkça onaylamadığı bir belgede bulunan imzayı kötüye kullanma veya izinsiz olarak kullanma eylemidir. Bu suç, kişisel onay olmadan yapılan işlemleri içerir.
 • Suçu ve Suçluyu Övme: Suç işlemeyi veya suçluları övme amacı taşıyan ifadeleri içeren eylemdir. Bu suç, suç ve suçluların meşrulaştırılmasına yönelik propaganda içerir.
 • Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama: Bir grup insanı etnik, dini veya sosyal bir özellikleri nedeniyle hedef gösterme veya aşağılama amacı taşıyan eylemdir. Bu suç, toplumsal huzuru bozan ve ayrımcılığı teşvik eden bir davranışı içerir.
 • Hayasızca Hareketler: Toplumun genel ahlaki değerlerine aykırı olan açıkça cinsel veya ahlaka aykırı davranışlarda bulunma eylemidir. Bu suç, genel ahlaki normlara karşı çıkan ve toplumda rahatsızlık yaratan bir davranışı içerir.
 • Müstehcenlik: Toplumun genel ahlaki değerlerine aykırı olan cinsel içerikli materyallerin üretimi, satışı veya dağıtımı eylemidir. Bu suç, cinsel içerikli materyallerin yasalara aykırı şekilde kullanılmasını içerir.
 • Fuhuş: Cinsel ilişki karşılığında para veya mal elde etmek amacıyla cinsel ilişkiye girmek veya bu tür faaliyetlere aracılık etme eylemidir. Fuhuş, genellikle toplum normlarına aykırı kabul edilen bir suçtur.
 • Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama: Kumar oynamak için yer veya imkan sağlama amacı taşıyan eylemdir. Kumar, genellikle halk sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atan bir faaliyet olarak kabul edilir.
 • İhaleye Fesat Karıştırma: Kamu ihalelerine hile karıştırma veya bu süreci manipüle etme eylemidir. İhaleye fesat karıştırma, adil rekabeti bozan ve kamusal kaynakların etkin kullanımına zarar veren bir davranıştır.
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma: Bir sözleşme veya yükümlülük çerçevesinde yapılan anlaşmalara kasıtlı müdahale etme eylemidir. Edimin ifasına fesat karıştırma, ticaret dünyasında güveni zedeleyen bir davranışı içerir.


Afyonkarahisar barosuna kayıtlı tüm avukatları baronun resmi web sitesinden görüntüleyebilirsiniz.

 

Ücretli Danışmanlık Hattı