Belediye Encümeni Kararının İptali

Saydam Hukuk Bürosu

Belediye Encümeni Kararının İptali

Yürütmeyi Durdurma Talebi Vardır.

… İDARE MAHKEMESİ’NE
……

İPTAL KARARI

İSTEYEN (DAVACI)               : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No: …)

VEKİLİ                                        : Avukat Adı ve Soyadı

                                                           Adres

DAVALI                                       : … Belediye Başkanlığı/.............

TEBELLÜĞ TARİHİ               : …/…/…

KONU                                           : … Belediye Encümeni'nin inşaatın durdurulması ve yıktırılmasına ait ....... tarih ve ....... sayılı kararının iptaline ilişkin talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                      :

1- Müvekkilim ... İli, … İlçesi, … Mahallesi, … numarada bulunan ve tapuda ... ada, … pafta, .... parselde kayıtlı arsanın malikidir. Davalı ... Belediye Başkanlığı'na bağlı Belediye Encümeni'nin yukarıda belirttiğimiz kararıyla müvekkilim ada parsel numarası belirtilmiş arsasında yaptığı inşaatın İmar Mevzuatına aykırı yapıldığından bahisle durdurularak yıktırılmasına ve müvekkilim aleyhine para cezasına karar vermiştir.

2- Davalı idarenin verdiği idari karar tamamen usulsüzdür. Çünkü müvekkilimin yaptığı inşaat Belediye’ye ibraz ettiğimiz plan ve proje sonucu verilen İnşaat Ruhsatı'na göre yapılmaktadır. Dolayısıyla ortada İmar Mevzuatı'na ait bir durum bulunmamaktadır. Davalı idarenin aldığı bu karar kanunsuzdur. İptali gerekmektedir. İnşaat Ruhsatı ... İmar Müdürlüğü tarafından verilmiştir. Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü iş bu iptal davasını açmak zarureti doğmuştur.

DELİLLER                                  : 1-) İnşaat Proje ve Planı, 2-) Belediye encümeni kararı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER              : İmar Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                       : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ... Belediye Encümeni tarafından verilmiş olan, inşaatın yıktırılmasına ilişkin kararın durdurulmasına, İnşaatın yıkılması kararının iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekil olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Adı ve Soyadı
İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı