Borçlunun İflasına Karar Verilmesi

Saydam Hukuk Bürosu

Borçlunun İflasına Karar Verilmesi

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE
………

 

DAVACI                                        : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No: ...)   

VEKİLİ                                        : Avukat Adı ve Soyadı

                                                           Adres

DAVALI                                       : Adı ve Soyadı

                                                           Adres

DAVA KONUSU                       : Borçlunun iflâsına karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR                      :

1- Müvekkilimiz adına, …/.../.... tarihinde Ankara … nolu İcra Müdürlüğünün …/... Esas nolu dosyası ile iflâs takibi yaptık.

2- Borçlu, dosyaya sunmuş olduğu …/…/.... tarihli dilekçe ile borcunun olmadığını bildirmiştir. Borçlunun itirazları yersiz ve takibi uzatmaya yöneliktir.

3- Borçlunun itirazının kaldırılmasını ve iflâsına karar verilmesini istemekteyiz.

DELİLLER                                  : 1-) Ankara … nolu İcra Müdürlüğünün …/... Esas nolu dosyası,  2-) Dosyaya sunulan dilekçe ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER              : İİK. m. 156 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                       : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, borçlunun dosyaya yapmış olduğu itirazın kaldırılmasına, borçlunun iflâsına karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

                               

Davacı Vekili
Adı ve Soyadı
İmza


 

 

Ücretli Danışmanlık Hattı