Deneme Süresi İçin Ücret İstemi

Saydam Hukuk Bürosu

Deneme Süresi İçin Ücret İstemi

… İŞ  MAHKEMESİ’NE
……

 

DAVACI                                       : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No: …)

VEKİLİ                                        : Avukat Adı ve Soyadı

                                                           Adres

DAVALI                                        : Adı ve Soyadı

                                                           Adres

DAVA                                            : Deneme süresi için ücret istemi

AÇIKLAMALAR                        :

1- Müvekkilim, davalıya ait işyerinde, …/…/… tarihinden itibaren… ay süreyle deneme kaydıyla çalışmıştır. Deneme süresinin sonunda davalı işveren, davacının işe uygun olmadığını bu sebeple çalıştırmayacağını söyleyerek işten çıkarmış ve hiçbir ücret de ödememiştir.

2- Yapılan iş anlaşmasında deneme süresi için her hangi bir ücret kararlaştırılmış olmamakla birlikte asgari ücret üzerinden … ay için … TL ücretin tahsilini talep ediyoruz. Bu sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                                  : 1-) Sözleşme, 2-) Çalışıldığına dair işyeri kayıtları, 3-) Tanık beyanı ve her tür delil.

TANIKLAR        :

1-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

2-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

 

HUKUKİ SEBEPLER              : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                       : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile, … TL ücretin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, masraf ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı