Acale Kamulaştırma Talebi

Saydam Hukuk Bürosu

Acale Kamulaştırma Talebi

Acale Kamulaştırma Talebine İlişkin Dava Dilekçesi

 

.....ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI             : …… İlçe Belediyesi Başkanlığı- Adres

VEKİLİ               : Avukat Adı ve Soyadı- Adres

DAVALI              : Adı ve Soyadı- Adres

D.KONUSU        : Kamulaştırmaya esas olmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Yasa ile değişik 27.maddesi gereğince, davalı adına kayıtlı ..... İli, ....... İlçesi, ...... Mahallesi, ..... Ada, .... Parsel sayılı taşınmazda Davalı hissesinin bedelinin tespiti ile Müvekkil Şahinbey İlçe Belediye Başkanlığı yararına acele el koyma kararı verilmesi hakkında.

 

AÇIKLAMALAR :

1- .....İli, ...... İlçesi, .....Mahallesi,....Ada, ....Parsel sayılı taşınmazın, çarpık yapılaşmanın önlenmesi ve şehir trafiğinin rahatlatılması amacıyla yürütülen yeşil alan ve yol çalışmaları kapsamında müvekkil belediye tarafından acele kamulaştırılması için İçişleri Bakanlığı’nın 23/08/2012 tarihli ve ......sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27.maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10.09.2012 tarih ve ..... sayı ile karar verilmiştir. (Resmi Gazetenin 7 Ekim 2012 Pazar tarihli 28434 Tarihli Sayısı)

2- Dilekçeye ekli karar gereğince dava konusu taşınmaz için acele el koyma kararı verilmesi için iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

 

HUKUKSAL NEDENLER : 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 27.maddesi, HMK ve diğer ilgili mevzuatlar

DELİLLER                        : 1-) Kamulaştırma Kararı, 2-) Kroki, 3-) Bakanlar Kurulu Kararı ve Her türlü yasal delil.

 

İSTEM SONUCU             : Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

1- Dava konusu ..... İli, ..... İlçesi, ......Mahallesi, .... Ada, .... Parsel sayılı taşınmazda Davalı hissesinin bedelinin kamulaştırmaya esas olmak üzere, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27.maddesi gereğince bedelinin tüm bina, müştemilat ve ağaç bedelleri ile birlikte tespitinin yapılmasını,

2- Tespit edilecek olan bu bedelin hak sahipleri adına bankaya blokesi karşılığında, dava konusu taşınmaz mala müvekkil ...... İlçe Belediye Başkanlığı yararına acele el koyma kararı verilmesini bil vekale arz ve talep ederim..../.../....

 

Davacı Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

 

Yasal Uyarı

Saydam Hukuk Bürosu müvekkillerine çok çeşitli alanlarda hukuki hizmet vermektedir. Bu bağlamda, Saydam Hukuk Bürosu tarafından www.saydamhukukdanismanlik.com(“İnternet Sitesi”) ve/veya sair platformlarda paylaşılan her türlü bilgi, belge ve açıklama mevcut ve potansiyel müvekkillerimiz ile mevcut ve potansiyel iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi amacı taşımaktadır.

İşbu İnternet Sitesi ile paylaşılan iletişim kanalları aracılığıyla Saydam Hukuk Bürosu ile iletişime geçilmesi ve/veya İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi ile hiçbir surette avukat-müvekkil ilişkisi tesis edilmez.

İnternet Sitesi ve sair platformlarda paylaşılan bilgi ve belgelere istinaden hukuki bir karar almadan önce bir hukuk profesyoneline danışılması tavsiye olunur. Aksi şekilde alınan hiçbir hukuki karardan ve/veya mevzubahis bilgi ve belgelerde yer alan hata, eksiklik ve benzeri durumlardan Saydam Hukuk Bürosu sorumlu tutulamaz.

Saydam Hukuk Bürosu İnternet Sitesi ve diğer platformlar başta olmak üzere her türlü iş ve açıklamaları 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiş meslek kuralları ve etik kurallara uygun şekilde yürütmekte olup avukatlık reklam yasağının aşılmasından rüşvet ve yolsuzluğa her nevi hukuksuz mesleki davranışın karşısında durmaktadır.

İnternet Sitesi’nde ve sair platformlarda yer alan bilgi, belge, açıklama, görsel ve sair unsurlardan doğan her türlü hak münhasıran Saydam Hukuk Bürosu'na ait olup Saydam Hukuk Bürosu'nun izni olmaksızın kullanılamaz.

 

Ücretli Danışmanlık Hattı