Basamak Yükseltme

Saydam Hukuk Bürosu

Basamak Yükseltme

… İŞ  MAHKEMESİ’NE
……

 

DAVACI                                        :  Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …)

                                                            Adres

DAVALI                                        :  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

                                                            Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

                                                            Bağ-Kur … İl Müdürlüğü-.............

DAVA KONUSU                         :  Basamak yükseltme

AÇIKLAMALAR                        :

1- 02.09.1971 tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 70. maddesinin 1. fıkrası gereğince bu dava iş mahkemesi sıfatı ile mahkemenizde açılmıştır.

2- Bağ Kur’un … numaralı sigortalısı iken, 24.07.2003 tarih ve 4956 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi ile basamak yükseltme hakkı tanınmıştır.

Bu hüküm şu şekildedir: “(4956 - 24.07.2003) 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar, bulundukları basamak dâhil, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla oniki basamak yükseltebilirler. Basamak yükseltme primi, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanır. Bu tutarın, ilk taksitinin talep tarihini takip eden ay içerisinde ödenmesi şartıyla ilk taksitin ödendiği ayı takip eden üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte ödenmesi zorunludur. Basamak yükseltme tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, sigortalı son ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle bu ödemenin tam olarak karşıladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak yükseltme primleri, primi ödenmiş süreler olarak değerlendirilmez.

Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra, bu Kanunda öngörülen diğer şartları taşımak ve talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde, hak sahipleri basamak yükseltme primlerini, bu Kanunda öngörülen ödeme süresinin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Malullük veya ölüm aylığı bağlanmasında basamak yükseltme primlerinin ödenmesi şartıyla ikinci fıkrada öngörülen üç yıllık bekleme süresi aranmaz”.

3- Bu hükümden yararlanarak .../.../... tarihinde .... TL, .../.../... tarihinde ... TL, .../.../... tarihinde ... TL, .../.../... tarihinde ...TL,  .../.../... tarihinde .... TL, .../.../... tarihinde ... TL, .../.../... tarihinde ... TL, .../.../..., olmak üzere toplam ... Türk Lirasını Bağ Kur hesabına Halk Bankasına yatırmak sureti ile basamak yükselttim. .../.../.. tarihinde 24. basamaktan Bağ Kur’dan emekli oldum. .../.../... tarihi itibariyle tarafıma emekli maaşı bağlandı.

4- Tarafıma bağlanan emekli maaşının 13. basamağa tekabül eden miktar üzerinden bağlanmış bulunmaktadır. Oysa emekli maaşımın 24. basamağa tekabül eden miktar üzerinden bağlanması gerekmekteydi. Çünkü ben, 24. basamaktan emekli oldum. Madem emekli maaşımı 13. basamağa tekabül eden miktar üzerinden bağlanacak ise, neden benden ek olarak ... TL basamak yükseltme farkı alındı. Ayrıca 24 ay 23. basamaktan, 12 ayda 24. basamaktan yüksek prim ödedim. 24. basamaktan emekli yapılmayacaksam benden fazladan alınan paraların bana iadesi gerekirdi.

(Örneğin ekte sunduğum emsal örneklerden açıkça anlaşılacağı üzere, 30.08.1996 tarih ve 4181 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinden yararlanarak basamak yükselten … Bağ Kur Numaralı Sayın A. K., … Bağ Kur numaralı Sayın S. B., … Bağ Kur numaralı Sayın İ. A. ve … Bağ Kur numaralı Sayın O. Ş. aynı şekilde basamak yükseltmişler ve halen yükselttikleri basamaktan emekli maaşı almaktadırlar).

5- Bu yanlışlığın düzeltilmesi için …/…/… tarihinde … Bağ Kur İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ettim. Yapmış olduğum bu müracaata …/…/… tarih ve … sayılı yazı ile olumsuz cevap verildi. Bu yazıları dava dilekçeme ekliyorum.

6- Bu yanlışlık nedeni ile maddi olarak kaybım söz konusudur. Bu yanlışlığın düzeltilmesi ve emekli maaşımın 24. basamağa tekabül eden miktar üzerinden bağlanması ve emekli olduğum tarihten bugüne kadar eksik yapılan ödemelerin dava tarihi itibariyle faizi ile birlikte tarafıma ödenmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER              :     1479 sayılı Kanun, 4956 Sayılı Kanunun 2. maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                                  :     1-) Bağkur ödeme belgeleri, 2-) Bağkur dosyası, 3-) Başvuru dilekçesi, 4-) Cevap yazısı, 5-) Bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.

TALEP SONUCU                       :     Yukarıda kısaca izah ettiğim nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile emekli maaşımın 24. basamağa tekabül eden miktar üzerinden bağlanması ve emekli olduğum tarihten bugüne kadar eksik yapılan ödemelerin dava tarihi itibariyle faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Adı ve Soyadı
İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı