Denklik Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali

Saydam Hukuk Bürosu

Denklik Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.

….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI                                              : Adı ve Soyadı(T.C.No:………..)- Adres

VEKİLİ                                               : Avukat Adı ve Soyadı- Adres

DAVALI                                              : Adı ve Soyadı- Adres

KONU                                                  : …. Mimarlık ve İnşaat Devlet Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan müvekkilimin denklik başvurusunun reddi yönündeki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın .../.../... tarihli ve ….sayılı işleminin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve dava sonunda iptali isteğidir.

TEBLİĞ TARİHİ                            : İşlem tarihine göre dava süresindedir.

AÇIKLAMALAR                            :

 1-) Müvekkilim Tokat .... Lisesi’nden mezun olduktan sonra ....Mimarlık ve İnşaat Devlet Üniversitesi’nin Mimarlık bölümüne kayıt olmuş ve bir sene hazırlık eğitiminden geçtikten sonra .... yılında tüm derslerden başarılı olarak mezun olmuştur.

Müvekkilim bu arada ....yılında MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’nce 06.05.2013 tarihinde özel öğrenci tanıma fişi düzenlenmiştir.

Müvekkilim mezuniyetinin ardından Yükseköğretim Kurulu’na denklik başvurusunda bulunmuş ancak müvekkilin ÖSYS yerleştirmesi olmadan ve ilgili alan türünde ÖSS baraj puanını sağlamadan eğitimine başladığından bahisle başvurusu reddedilmiştir.  Bu nedenle sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki;

                2-) 2547 sayılı Kanunun 7.maddesinde Yükseköğretim Kurumu görevleri arasında “Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etmek” de sayılmış ve denklik işlemlerinde uyulması gereken usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Yurtdışı Yükseköğretim Denklik Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Anılan yönetmeliğin “başvuru usulü ve aranacak belgeler” başlıklı 4. Maddesinin (ğ) bendinde;  “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere çift vatandaşlık hakkına sahip olup, orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanlardan, öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları (ÖSYS) kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve diploma denklik talebinde bulunanlardan yükseköğretime başlanılan yıl itibarı ile ilgili yılda ön lisans ve lisans için yerleştirmeye esas olan üniversite yerleştirme sonuç belgesi.” Denilmiştir.

3-) Müvekkilimin okuduğu okul ÖSYS Kılavuzunda yer alan ve ülkemizde denkliği kabul edilen okullardandır. Müvekkilimle birlikte mezun olan diğer arkadaşları denklik belgesi alabilirken müvekkilimin ÖSYM sonuç belgesi getirmediğinden bahisle başvurusunun reddedilmesi Anayasa’da belirtilen eşitlik ilkesine aykırıdır.

4-) Bilindiği üzere yönetmelik gibi düzenleyici işlemlerin bir üst norma aykırı olamaz. Bu şekildeki düzenleyici işleme dayanarak tesis edilen işlemde de hukuka uygunluk bulunamaz..

Danıştay 11. Dairesi’nin 10.03.2006 günlü,E:2003/4284 ve K:2006/1102 sayılı kararında da açıkça belirtildiği gibi; “Yasaların uygulanmasını göstermek için çıkartılan tüzük, yönetmelik ve talimatların dayalı oldukları yasalara aykırı düzenlemeler taşıyamayacağı İdare Hukuku ilkelerinden olup düzenleyici işlemin dayanağı olan üst norm kuralına aykırı olması durumunda, bu düzenleme iptal edilmemiş ya da iptali istenilmemiş olsa bile bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılabileceği tabiidir.” Denilmiştir.

Anayasa’nın 10. Maddesinde aynı hukuki durumda olanların kanun önünde eşit oldukları hüküm altına alınmıştır. Olayda da müvekkilimle aynı okulu okuyan, aynı dersleri alan  diğer arkadaşları eğitimleri Türkiye’deki okullarla denk görülürken, müvekkilimin diplomasına aynı işlemin yapılmaması açıkça eşitlik ilkesine aykırıdır.

                Bunun yanısıra Milli Eğitim Bakanlığı, müvekkilimin eğitimini müvekkilimi özel öğrenci işlemi yaparak tanımıştır. Ancak Yükseköğretim Kurumu aksi yönde hareket ederek idarelerin bütünlüğü ilkesi ve hukuki güvenlik ilkelerine açıkça aykırı hareket etmektedir.

               

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız ve resen gözetilecek sebeplerle, davanın kabulünü, dava konusu işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurulmasını, dava sonunda iptalini, yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile iadesi ile özlük haklarının tanınmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…./….

                                                                                                              Davacı Vekili

                          Avukat Adı ve Soyadı

EKİ        :

  1. Vekâletname
  2. Dava konusu işlem
  3. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğrenci tanıma fişi
  4. Müvekkilin okula devam ettiğine dair belgeler
  5. Diplomalar

 

Ücretli Danışmanlık Hattı