Mirasçılık Belgesinin İptali

Saydam Hukuk Bürosu

Mirasçılık Belgesinin İptali

… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
.............

 

DAVACI                                        :  Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: ...)

                                                            Adres

DAVALI                                        :  Adı ve Soyadı

                                                            Adres

DAVA KONUSU                         :  Mirasçılık belgesinin iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR                        :

1- Davalının ... Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. …/…, K. …/… sayılı kararı ile mirasçılık belgesi aldığını öğrenmiş bulunmaktayım.

2- Üvey kardeşim … ... Sulh Hukuk Mahkemesine mirasçılık belgesi almak için müracaat ettiğinde kendi annesi ve kardeşlerini mirasçı olarak göstermiştir. Oysa ben de …/…/… tarihinde vefat eden … ikinci evliliğinden dünyaya gelmiş olup, bu durum nüfus kayıtlarının incelenmesi neticesinde ortaya çıkacaktır.

2- Vefat eden babam …’dan itibaren mirasçıları ve miras paylarını gösteren mirasçılık belgesi verilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                                  :     1-) Nüfus kaydı, 2-) Aile kayıt tablosu, 3-) ... Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. …/…, K. …/… sayılı kararı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER              :  TMK. md. 598/3 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                       :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… Tarih ve Esas …/…, Karar …/… sayılı mirasçılık belgesinin iptali ile tüm mirasçıları ve miras paylarını gösteren yeni bir mirasçılık belgesinin verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı