Askere Gitme Nedeni ile İş Akdinin Feshi

Saydam Hukuk Bürosu

Askere Gitme Nedeni ile İş Akdinin Feshi

… İŞ  MAHKEMESİ’NE
……

 

DAVACI                                        : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No: …)

VEKİLLERİ                                : Avukat Adı ve Soyadı-Avukat Adı ve Soyadı

                                                           Adres, Tel:

DAVALI                                        : … Elektrik Ltd. Şti

                                                           Adres

KONU                                            : Alacak

AÇIKLAMALAR                        :

1- Müvekkillerimizin  vefat eden evlatları (Adı ve Soyadı), davalı işverende  …/…/… tarihinde  hizmet akdi ile işçi olarak çalışmaya başlamış ve çalışmasını …/…/… tarihine kadar bir fiil ve aralıksız olarak devam ettirmiştir.  Muris … SSK sicil numarası … dır.

2- Muris …, ekte sunduğumuz  Milli Savunma Bakanlığı  Antakya Askerlik Şube Başkanlığından  alınan …/…/.. tarihli  askerlik durumu ile ilgili belge incelendiğinde …/…/… tarihinde eğitim birliğine  er olarak sevk  edildiği görülecektir.

3- Muris …, vatani görevi sırasında  …/…/… tarihinde  vefat etmiştir. Ek 3 de sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere geriye mirasçı olarak baba (Adı ve Soyadı) ve anne (Adı ve Soyadı) kalmıştır.

4- Dilekçe izahından da anlaşılacağı üzere muris …, vatani hizmet nedeniyle iş akdini işe gitmeyerek fiili olarak sona erdirmiş, tüm sözlü müracaatlarına karşın kıdem tazminatı ödenmemiştir. İşbu nedenlerle işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

 

DELİLLER                                  : 1-) Müvekkile ait SSK sicil dosyasının SGK İl Müdürlüğünden celbi, 2-) Milli Savunma Bakanlığı  .... Askerlik Şube Başkanlığından  alınan …/…/… tarihli  askerlik durumu ile ilgili belge, 3-) Şahsi sicil dosya, 4-) Bilirkişi incelemesi, 5-) Tanık anlatımları  ve her türlü yasal delil.

TANIKLAR        :

1-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

2-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

 

HUKUKİ SEBEPLER              : İlgili mevzuat.

 

TALEP SONUCU                       : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile, fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak üzere ....TL kıdem tazminatının iş akdinin feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle  birlikte ve ayrıca yargılama giderleri ile ücreti vekaletin de davalı işverenden tahsilini, davacı vekilleri olarak saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekilleri

                  Avukat Adı Soyadı                                               Avukat Adı Soyadı

                              İmza                                                                         İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı