İdare Mahkemesi Atama İşleminin İptali

Saydam Hukuk Bürosu

İdare Mahkemesi Atama İşleminin İptali

………İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                              -Yürütmeyi Durdurma Taleplidir-

 

DAVACI                               : Adı ve Soyadı(T.C.No:…..)-Adres

DAVALI                               : Adı ve Soyadı-Adres

İPTALİ İSTENEN

İŞLEM                                 : …………. Orman Bölge Müdürlüğü ……… Orman İşletme Müdürlüğü ……… Orman İşletme Şefliği görevinden; …………. Orman Bölge Müdürlüğü …………. Orman İşletme Müdürlüğü …….. Orman İşletme Şefliği emrine atanmama dair …………. Orman Bölge Müdürlüğünün …./…./….Tarih ve …. sayılı atama işlemi

TEBLİĞ TARİHİ              : …./…./….

KONU                                   : …………. Orman Bölge Müdürlüğü ……… Orman İşletme …….., ……… Orman İşletme Şefliği görevinden; …………. Orman Bölge Müdürlüğü …………. Orman İşletme Müdürlüğü …….. Orman İşletme Şefliği emrine atanmama dair …………. Orman Bölge Müdürlüğünün …./…./…. Tarih ve …. sayılı atama işleminin Eşimin ……… ili …….. İlçesi …………. İlkokulunda Öğretmen Olmasından dolayı tayinimde eş durumunun göz önüne alınarak tayinimin yürütülmesinin durdurulmasına ve tayinimin iptal edilmesine karar verilmesi talebimizin arzıdır.

AÇIKLAMALAR              :

                1-) Ben halen Orman Genel Müdürlüğü …………. Orman Bölge Müdürlüğü …………. Orman İşletme Müdürlüğü …….. Orman İşletme Şefliğinde Orman Muhafaza memuru olarak görev yapmaktayım. İkamet adresim …….. Mahallesi .... Bulvarı ……….. üzeri No: ... Kat:... Daire:... …….. / ……… adresi olup görevim gereği …………. ili ……. İlçesinde görev yaptığımdan eşimin görev yeri …………. , ………. gelmemektedir. Aile Bütünlüğümüz bozulmaktadır.

                2-) Davalı idare 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 13. Maddesinin 2. bendi ve 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren "Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayalı olarak kişisel durumumu gözetmeksizin sırf yayımlanan yönetmeliğe dayalı olarak dava konusu idari işlemler ……… Orman İşletme müdürlüğündeki görevimden ayrılarak …………. Orman İşletme müdürlüğüne atamamı gerçekleştirmiştir. Davalı idarenin bu işlemi usul ve yasaya aykırı olup iptali gerekir.

 

HUKUKİ NEDENLER    : İYUK, 7269 Sayılı Yasa, İlgili Yönetmelikler, HMK ve tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER     : 1-) Sicil Dosyası (Davalı İdareden celbini talep ediyoruz.), 2-) Dava konusu idari işlem (Davalı idareden Celbini talep ediyoruz), 3-) Nüfus Kaydı ve İkamet Belgesi (Dilekçe ekinde sunulmuştur. )

 

SONUÇ VE TALEP         : Arz ve izah olunan ve resen nazara alınacak nedenlerle;

                1-…………. Orman Bölge Müdürlüğü ……… Orman İşletme Müdürlüğü ……… Orman İşletme Şefliği görevinden; …………. Orman Bölge Müdürlüğü …………. Orman İşletme Müdürlüğü …….. Orman İşletme Şefliği emrine atanmama dair …………. Orman Bölge Müdürlüğünün …./…./…. Tarih ve …. sayılı atama işleminin iptaline,

                2-………. Orman Bölge Müdürlüğü ……… Orman İşletme Müdürlüğü ……… Orman İşletme Şefliği görevinden; …………. Orman Bölge Müdürlüğü …………. Orman İşletme Müdürlüğü …….. Orman İşletme Şefliği emrine atanmama dair …………. Orman Bölge Müdürlüğünün …./…./…. Tarih ve …. sayılı atama işleminin Yürütülmesinin Durdurulmasına,

                3-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz…./…./….

Orman Muhafaza Memuru

                                                                                                               Adı ve Soyadı

 

 

Eki :

-Nüfus Kayıt Örneği

-ikametgah Belgesi

-Eşin Çalıştığına dair belge (öğretmen)

-Özür Durumunu gösterir dilekçeli başvuru

-Tayin olur yazısı

-İlişik kesme ve Göreve Başlama yazısı

 

Ücretli Danışmanlık Hattı